top of page
Yuan-Tze-on-a-sofa---01.jpg

Същността на системата Рен Шюе в 10 точки

Това кратко изложение сумира основните ползи, които практикуващите Рен Шюе могат да очакват от приложението на системата в живота на отделния човек и на цялата човешка общност.

I. Рен Шюе формулира ясно мисията и водещите си принципи

Мисията и водещите принципи на Рен Шюе са формулирани ясно в документа „Петте водещи принципи на Рен Шюе”. Стриктното придържане към петте водещи принципа, независимо от обстоятелствата, осигурява успеха на практикуващите в достатъчно дълъг срок в бъдеще. Всеки, който убедено и със сърце следва призванието „Извиси своя живот и помогни на другите да постигнат същото" и коригира съответно с тези принципи жизнения си светоглед и лични ценности, върви неотклонно по пътеката на духовно израстване и мъдрост.

II. Рен Шюе притежава всеобхватна, уникална теоретична система, която обхваща теориите на чи, на съзнанието и на тоталната реалност

Трите теории са основополагащи както за цялата Рен Шюе система, така и за нейните под системи Юан Гонг и Юан Мин. Теорията на чи обяснява законите на чи и ролята му във възникването и развитието на вселената, природата, живота и човека. Теорията на съзнанието обяснява Шън, разума, развитието на човешкото съзнание, както и ролята на съзнанието в живот на индивида, обществото и природата. Според теорията на тоталната реалност, всяка промяна или движение във вселената може да се разглежда като проявление както на специфичните за този процес или обект закони, така също и като резултат от неговите взаимовръзки с всичко останало като част от цялото. Тази теория описва живота като тоталност, където всеки аспект е неотделимо свързан с останалите аспекти и, същевременно, с единната цялост.

С помощта на трите основополагащи теории Рен Шюе, Юан Гонг и Юан Мин се превръщат в мощен инструмент за познание на себе си, обществото и природата, а също и в средство за извисяване на човешкия живот, постигане на все по-високо ниво на осъзнаване, мъдрост, взаимопомощ и хармония в обществото и с природата.

III. Юан Гонг: инструмент за саморазвитие и промяна в живота

Юан Гонг обединява най-ценното от методите на традиционния чигонг, съхранени в китайската култура, както и модерните постижения в тази област. Цялостният дизайн на методите съблюдава законите на живота, законите на чи, естеството на човека, както и нуждите на модерната личност. Юан Гонг е всеобхватна система от девет метода. Тази система е иновация в развитието на чигонг, защото в допълнение на това че е безопасна,ефективна и достъпна, практикуването ѝ носи удоволствие и е интересно и приятно преживяване.

Методите са организирани в три степени, по три във всяка степен. Всеки следващ метод задълбочава ефектите на предишния чрез уникалното си въздействие върху тялото, чи и Шън.

Първата степен цели да укрепи тялотото и вътрешните функции и да регулира чи.

Втората степен укрепва и лекува вътрешните органи, усилва способността на тялото да събира и съхранява чи в енергийните резервоари (трите Дантиена); коригира и укрепва движението на чи в меридианите, включително и в централния канал, в шестте основни чи центъра, и в централната ос на тялото. Методите във втора степен, подобряват всички телесни функции и развиват скритите духовни способности.

Третата степен развива качествата на сърцето, издига на по-високо ниво естеството на човека и преобразува вредните мисловни и поведенчески навици. Тези личностни аспекти се преформатират чрез упражненията за разпознаване, разбиране, приемане, промяна и цялостно издигне на живота на по-високо ниво. Серията от култивиращи тренировъчни методи водят до растеж на самосъзнанието и самопознанието, а това постепенно активира по-дълбоките нива на съзнанието като пробужда вродените способности на Шън, включително самоосъществяване и мъдрост.

От всичко дотук става ясно, че Юан Гонг не е тривиална чигонг практика, а инструмент за развиване и усъвършенстване на всеки аспект на живота. Ето четирите основни правила, които, ако се следват от практикуващите, превръщат Юан Гонг в ефективен инструмент за саморазвитие:

1. Редовна практика: тя обхваща както тялото така и чи и съзнанието, защото всеки аспект на живота е еднакво важен за развитието ни.

2. Усърдно изучаване на методите и теорията и внимателно самонаблюдение; почтено, добросъвестно и добронамерено поведение.

3. Преобразуване на менталните навици, което извисява Шън и съзнанието

4. Взаимопомощ - помагайки на себе си и на другите, внасяме повече светлина в живота.

Методите са инструмент за радикално подобряване на здравето, който може да бъде използван винаги, когато имаме нужда да внесем позитивни промени, както в собствения си живот, така и в живота на другите, при това - безопасно и ефективно. Юан Гонг е практика с дълбок смисъл, която помага да открием и разберем истинските ценности и смисъла на живота.

IV. Юан Мин: помощ за другите

Юан Мин е терапевтичната подсистема на Рен Шюе, чиято цел е предимно изграждането на знания и умения, с които да може да се помогне на тези, които желаят да излекуват и развият себе си, но имат нужда от външна помощ. Уникалната особеност на Юан Мин е „авто-ефектът”: макар да се състои основно в техники и методи за оказване на помощ на клиентите, системата има дълбоко благотворно въздействие и върху самия терапевт. Всеки, получил съответната квалификация и изработил необходимите умения, може да прилага Юан Мин, за да помогне на хората да променят живота си. Източниците на Юан Мин са както в традиционната китайска мъдрост, така и в модерната световна култура. Юан Мин е холистична система за помощ, който включва както превантивни, така и лечебни похвати и техники за решаване на човешките проблеми, на първо място болестите. Това се постига по естествен, ефективен и безопасен начин. В този смисъл, Юан Мин може да се разглежда като предвестник на медицината на бъдещето.

Обхватът на Юан Мин позволява да се справяме с най-разнообразни жизнени и здравни проблеми, тъй като терапията работи върху първопричините на проблемите на ниво чи, шин (нематериално сърце), съзнание и Шън.

Системата Юан Мин може да се прилага на всеки етап на човешкия живот, започвайки със зачатието и дори преди него, и стигайки до смъртта и периода след нея. Юан Мин е цялостна програма за здраве, призвана да подобрява главно човешкия живот, но тя може да принесе полза и на другите форми на живот, а също така да способства хармонизирането на отношенията в семейството, обществото и природата.

Приоритет в Юан Мин са превантивните мерки, тъй като предотвратявайки определен здравен проблем още в зародиш, се открива път към цялостно издигане на нивото на живота и дълголетие. Нездравите мисловни и емоционални навици, поведенчески и личностни черти могат да бъдат променени. Юан Мин помага да се съградят дълготрайни, здрави и хармонични отношения на човека със самия себе си, със семейството му и с обществото и природата. Холистичният подход към здравето позволява да се изгради извисен морално-етичен код и ценностна система, както и по-автентичен мироглед. В този смисъл, Юан Мин не само лекува, но и гради щастие, засилва чувството за благополучие и разгаря желание за постигане на просветление и мъдрост.

V. Чи и хармонията: основни критерии за оценка на човешкото поведение и състоянието на съзнанието

Чи и хармонията са „метричната система”, чрез която се „измерва” поведението на човека и дейността на съзнанието му, за да се установи дали животът на даден човек стъпва на здрава основа или се нуждае от спешна помощ, дали движението върви в благоприятна посока или обратно. Теорията за чи обяснява същността на чи и връзките му със здравето и другите аспекти на живота, включително поведенческите и мисловни навици. Тази теория показва, че всичко което правим, се отразява по определен начин на състоянието на нашето чи. Става ясно, че всяка емоция, мисловен навик, дори случайна, единична мисъл може да повлияе на състоянието на нашето чи.

Но чи е не просто „метрична система”, а аспект от живота, който се нуждае от активна система на поддръжка. Стремежът е да се научим да свеждаме до минимум загубата на чи, да елиминираме чи-разстройствата и постепенно да изградим една безупречно работеща, стабилна и силна чи-система.

Състоянието на хармония е още една „метрична единица” - показател. На китайски думата се изписва с два знака: 和 и 諧. Първият означава „интеграция, липса на остри противоречия, борба, унищожение” и, съответно, „мир, баланс, координация, единство”. Хармонията предполага цялостност, нормално развитие, а следователно здраве в най-широкия смисъл на думата.

С други думи, здравето е признак за хармония на различни нива:

1. Хармония вътре в човека. Това означава висока степен на единение и стабилност на трите аспекта на живота, тяло, чи и Шън.

2. Хармония с и в обществото. Тя съществува, когато в обществото цари мир и се съблюдават принципите за равенство, справедливост, свобода, любов, уважение, подкрепа и взаимопомощ.

3. Хармония на човека с природата. Тя е възможна, когато разбираме добре еволюционните закони на живота, човешката общност и природата. Хармонията предполага здрави отношения с природата, основаващи се на равенство, взаимна подкрепа и възможност за разцвет на всеки участник в процеса.

VI. Извисяване на човешкия живот и съблюдаване на законите на живота за решаване на проблемите

Разбирането и съблюдаването на законите на живота, включително и основния закон за причинно-следствените връзки, е предпоставка за решението на всеки проблем. Това означава да имаме способността да виждаме ясно различните нива, на които тези закони се проявяват и да използваме същите тези закони за отстраняване на първопричините за проблемите. Това е не просто ефикасен и ефективен начин за решение на определени проблеми, но и магистрален път към качествено ново развитие.

Хората имат най-различни проблеми. Да вземем за пример един от тях - болестите: рано или късно в една или друга степен, всеки от нас се сблъсква с този проблем. Болестите ни се струват неизкореними, въпреки значителния напредък на човешката цивилизация и огромните усилия, влагани в здравеопазването. Има ли начин да се справим успешно с тях?

Това е сложен въпрос и кратък отговор няма, но нека споменем няколко неща, които са в рамките на нашите възможности:

• За да се справим с какъвто и да е здравен проблем, трябва да вземем под внимание чи.

• Всеки човешки акт въздейства върху състоянието на чи по определен начин. За да настъпи реално подобрение, трябва да установим кои точно човешки действия имат неблагоприятен ефект върху чи и да се заемем с корекция на тези действия.

• „Духът на сърцето” (шин: сърце/разум) и съзнанието са главните архитекти на човешката дейност.

• За да се справим с проблемите на двамата „архитекти” е необходимо да започнем с преобразуване на техните навици.

• Моделите, които съзнанието следва са тясно свързани с личната съдба на един човек, като под „съдба” в Рен Шюе се подразбират законите, на които се подчинява живота на индивида. Промяната на моделите на съзнанието води до реална промяна на човешката съдба.

Изброените точки обрисуват контурите на сложна картина. Наред с другото, те подсказват, че основен проблем е липса на яснота относно коренните причини: ние тръгваме да се борим с даден проблем, без ясно съзнание за реалните причини, които го пораждат. Трябва да помним, че онова което възприемаме като „проблем” е повърхностен знак, белег за дълбочинен процес, където е „заровен” истинският проблем. Причините са множество и най-често сложно преплетени. Горните няколко точки набелязват маршрута, който отвежда до основните, коренните причини. Това се отнася и до проблемите със здравето: маршрутът, водещ до трайно и стабилно здраве е същият.

Макар да са изброени в линейна последователност, тези „стъпки в маршрута” никога не се подреждат линейно, защото естеството на реалността е холистично (многоизмерно). Всички нива са взаимно свързани и всяко от тях е интегрална част в целостта на живота. Ключ към благоприятно развитие е разбирането на цялостта, последвано от преобразувания, които съблюдават съответните за всеки аспект на живота закони.

Следователно, за да променим съдбата си, трябва първо да се справим с невежеството. Царският път към реално познание минава през самоосъзнаването и активирането на мъдростта, които са вродени способности на Шън. Когато тези качества функционират  нормално, законите на живота и реалността се разкриват естествено пред човешкото съзнание, включително и причините за нашите проблеми. Знанието на тези закони и съблюдаването им води до качествен скок в живота на отделния човек и на човешката общност. 

Макар и твърде опростено, всичко казано в точка VI показва, че във всеки проблем съществуват много и различни нива. Те са взаимно свързани и образуват единно цяло. Само като действаме от позицията на дълбоко разбиране на това сложно единство и неговите закони, можем да разчитаме на успех в решаването на който и да е проблем.

VII. Всеки сам е господар на съдбата си

Рен Шюе подчертава, че всеки човек сам е господар на съдбата си, но „господарят” трябва активно да се стреми към командната си позиция като същевременно съблюдава законите на живота. Сведено до най-същественото, това означава следното:

• Всичко във вселената и природата се променя и следва специфични закони на развитие.

• Бидейки част от вселената и природата, човешкият вид също следва свои закони на промяна и развитие.

• Всеки индивид се подчинява на специфични за този индивид закони за промяна и развитие. Отделната личност следва тези индивидуални закони и те, до голяма степен, определят съдбата на този индивид.

• В този смисъл, съдбата сякаш е предварително „програмирана” без възможност за свободен избор. В действителност главният „програмист” е самият индивид. Програмата на живота се пише в продължение на всички жизнени цикли на човека.

• Съдбата може да се променя. Но това може да стане само, когато съблюдаваме законите на живота и извършваме промени на фундаментално ниво.

• За да стане господар на съдбата си, човекът трябва да знае и разбира какво означава „съдба”, какви закони я движат, и как да въздейства на ключовите области, които могат да доведат до действителна промяна в нейния ход.

VIII. Преобразуване на нездравите ментални и поведенчески навици е ключ за промяна на съдбата

Според Рен Шюе преобразуването на нездравите ментални и поведенчески навици е главният път към кардинална промяна в живота. В случая става дума както за поведенчески навици, така и за особености на характера, които често са свързани с недоразвитите качества на сърцето (шин:сърце/разум) и съзнанието (Шън), като последните две (шин и Шън) са от фундаментално значение. Трансформирането на нездравите ментални навици и черти на характера е основа на добро здраве и същевременно солидна платформа за жизнено израстване. То е също начин да изградим лично щастие, благоденствие, свобода, автономност, целеустременост и мъдрост.

IX. Усилията за издигане на живота се осъществяват само в „сегашно време”

„Сегашно време” означава да използваме всеки настоящ момент за култивиране на живота. В състояние на вътрешното спокойствие, мир, единство и хармония, всички аспекти на живота (тяло, чи, сърце/разум и Шън) са естествено интегрирани; тогава имаме възможност да наблюдаваме и осъзнаваме всеки детайл във вътрешното състояние на тялото, чи и съзнанието. Резултатите от самонаблюдението и самосъзнанието могат след това да се използват, за да постигнем промени в ситуациите и хората около нас, техните отношения и взаимодействия. Ако самонаблюдението и самосъзнанието се превърнат в постоянно вътрешно състояние, потенциално неблагоприятните събития или въздействия се откриват в зародиш и не могат да ни сварят неподготвени. Когато самонаблюдението и самосъзнанието станат навик, животът постепенно и постоянно се развива и възвисява. Такъв човек оказва благоприятно въздействие не само върху хората около себе си, но и върху обществото и природата.

X. Сърцевина и голямата цел на Рен Шюе е постигане на по-високо ниво на самосъзнание, мъдрост и хармония в света

Невежеството е полярно противоположно на мъдростта и то е коренната причина за повечето личностни и обществени проблеми. Следователно, постигането на самоосъзнаване и мъдрост (вродени качества на Шън), открива път към фундаментално решение на повечето проблеми. Когато тези качества на Шън се събудят, развият и култивират у все повече хора, обществото естествено прогресира. Когато самосъзнанието и мъдростта се превърнат в обичайни черти на отделния човек, хармония се установява в човешките общности и природата. Това е пътят към всеобща хармония, най-важната ценност и голямата цел на системата Рен Шюе.

Важно:  съвсем наскоро бе публикувана нова редакция на 10-те характеристики на Рен Шюе, която все още не е преведена на български. Тези, които ползват английски могат да се запознаят с нея като сменят езика на уебсайта (използвайте бутончето за език в горния десен ъгъл на страницата).

bottom of page